Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020г

0

Българската търговско-промишлена палата изразява удовлетворението си от постигнатия значителен напредък в разработването на ОП „Развитие на човешките ресурси” в сравнение с останалите оперативни програми.

Независимо от това, Палатата е убедена, че дизайнът на програмата трябва да се предхожда от задълбочен анализ на изпълнението на сегашната оперативна програма, за да се отбележат добрите постижения, върху които да се надгражда новата оперативна програма, както и тесните места, които да се избегнат през следващия програмен период.

БТПП настоява през следващия програмен период да не се намалява финансовият ресурс на оперативната програма като 20% от ЕСФ бъдат алокирани към действия за социално приобщаване.

Да се предвидят механизми за координация и синергия с други оперативни програми, финансирани със средства от ЕС и националния бюджет (особено ОП Наука и образование за интелигентен растеж),  за да се избегне, от една страна, опасността от двойно финансиране и размиване на операциите и от друга – да се постигнат националните цели и приоритети. Във връзка с това Палатата предлага да се регламентира възможността да се кандидатства с интегрирани проекти, като за целта се изяснят процедурите и механизмът на подобен тип кандидатстване.

През следващия програмен период също да се отмени действащата понастоящем „Методология за регламентиране на възнагражденията по оперативна програма развитие на човешките ресурси”, която възпрепятства по-пълното използване на експертния капацитет на бенефициентите на ОП РЧР.

Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица.

Необходимо е разработването на ясни критерии за оценка на качеството на работната сила.

По отношение на  третия стълб „Развитие на публичните политики” Палатата предлага моделът на тристранния диалог да се прилага и на регионално ниво, като за целта по места участват представители на регионалните структури на социалните партньори, браншовите организации и общинските власти.

Активното включване на социалните партньори с техните регионални структури в почти всички приоритетни оси, от една страна, ще осигури реализирането на програмата на територията на цялата страна, а от друга – разполага с необходимия експертен ресурс за успешното й изпълнение.

При финансиране на операциите по програмата освен грантови схеми там, където е възможно, ще бъде рационално да се използват и инструментите на финансовия инженеринг.

Палатата изказва одобрение, че по Приоритетна ос 4, Специфична цел 2 „Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на р. Дунав в област „Инвестиране в хора и умения” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион” са предвидени възможности за финансиране на проекти по Дунавската стратегия. Палатата оценява положително и изразеното намерение на УО през следващия програмен период акцентът да бъде върху резултатите и ефектът от изпълнението на операциите, както и тяхната устойчивост, а не само върху  изпълнението на количествените индикатори и степента на усвояване на СИФ.

Предложения на БТПП по отношение на инвестиционните приоритети на ОП РЧР 2014-2020г са както следва:

ТАБЛИЦА БТПП

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here