Проф. Мартин Банов: Има широко поле за сътрудничество между България и Китай в цифровизацията на селското стопанство

0

Председателят на Българската Селскостопанска Академия проф. дн инж. Мартин Банов представи в интервю за КМГ някои от възможностите и перспективите за взаимодействие в сферата на научно-техническото сътрудничество между Селскостопанска академия, България и китайски партньори, както и дава някои идеи за задълбочаване на обмена на таланти в областта на науката между България и Китай.

Уважаеми проф. Банов,  като Председател на Селскостопанска академия, моля да ни разкажете за  досегашното сътрудничество между Академията и колегите Ви от КНР – основните насоки на тези контакти, подписани документи и споразумения между двете страни?

Традиционно, сътрудничеството и контактите между Селскостопанска академия и Китайските академии и организации се осъществява в няколко научни области:

 • проучване на генетичните ресурси, селекция и репродукция на растения и животни;
 • агротехнологии за конвенциално и биопроизводство;
 • рекултивация на нарушени и увредени земи;
 • градско озеленяване;
 • производство на лечебни и терапевтични храни;
 • хранителни технологии;
 • фуражопроизводство;
 • геномни, протеомни и метаболомни технологии за селекция на високоадаптивни и продуктивни сортове от икономически важни култури и видове растения;
 • туризъм и управление на селските райони.

Това са сферите от взаимен интерес, в които ние ще продължим да си сътрудничим, но предвиждаме да активизираме взаимодействието си в цифровизацията на селското стопанство и по-специално в използването на дигитални методи за диагностика и прогноза в растениевъдството, цифровото управление на земеделски стопанства, както и разработването и прилагането на нови технологии в растениевъдството и животновъдството. Важен акцент поставяме и върху технологичното обезпечаване на научните изследвания и производствата с научно-приложно значение, включително и демонстрационни дейности. Екологичните аспекти и климатичната неутралност на селскостопанското производство също са теми с потенциал за бъдещо взаимодействие, които могат да бъдат развити, както чрез финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката на Република България /Програмата за двустранно сътрудничество България-Китай/, така и по линия на програма Еразъм+.

Нашата Селскостопанска Академия (ССА) има вече установени контакти и действащи споразумения за научно-техническо сътрудничество с няколко китайски академични институции, сред които:

 • Китайската Академия на Селскостопанските науки (Chinese Academy of Agricultural Sciences, PR China),
 • Академията на селскостопанските науки на провинция Хейлундзян, град Харбин (The Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences),
 • Академията за селскостопански и животновъдни науки на автономния район Вътрешна Монголия (Inner Mongolia Academy of Agricultural and Stockbreeding Sciences of  P.R.China),
 • Академията за селскостопански науки на Юннан (Yunnan Academy of Agricultural Sciences),
 • Шанхайския университет „Дзяо Тун” (Shanghai Jiao Tong University),
 • Академията за селскостопански науки на Дзянси (Jiangxi Academy of Agricultural Sciences), град Нанчан (Nanchang), провинция Дзянси.

Може ли да ни дадете някои конкретни примери за сътрудничеството и обмена на делегации,  на „добри практики” и обмяна на опит с китайските Ви колеги, в областта на научната дейност?

В резултат на ползотворното сътрудничество между Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия на България и Шанхайския университет „Дзяо Тун” през 2019 г. е създаден Съвместен българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие.

Що се отнася до обмена на делегации и опит, мога да дам няколко конкретни примера, както за наши посещения и участия в съвместни форуми и инициативи, така и на китайски колеги у нас. Като по-важни бих подчертал няколко  наши посещения в Китай през 2018 г., които са пряко свързани с мега-инициативата на китайския председател Си Дзинпин „Един пояс, един път”:

 • 15-21 юли 2018 г., град Баошан, провинция Юннан – участие на учени от ССА (ИЦ Кнежа и ДЗИ Ген. Тошево) в Симпозиум на тема „Повишаване на иновациите на модерния институт за насърчаване на модернизацията в селското стопанство в Южна и Югоизточна Азия” за страните, включени в китайската инициатива “Един пояс, един път”.
 • 15-25 септември 2018 г. – посещение в Селскостопанската академия и Центъра за научно-техническо сътрудничество към нея в Харбин, провинция Хейлундзян, на група учени от Института по царевицата в Кнежа, за обмен в областта на селскостопанската наука и техника.
 • 15-16 октомври 2018 г. Институтът по зеленчукови култури и цветя към Китайската академия на селскостопанските науки в Пекин, бе посетен от научни дейци  от Пловдив, заедно с колегите им от българския Институт„Н. Пушкаров“, като целта на срещите и разговорите ни беше обмена в  зеленчукопроизводството и земеделските технологии в аграрните науки. Българските представители участваха и в Симпозиума „Поясът и пътят в индустрията, науката и технологиите при производството на зеленчуци“, като представихме специален Доклад на тема „Почвознанието – основа за устойчиво земеделие. Български опит“.

През следващата – 2019 г. също имахме няколко визити по покана на китайските ни колеги: В периода 9-18 юли 2019 г. представители на Селскостопанската академия, Министерството на земеделието и храните, и администрацията на Софийска област посетиха провинция Дзянси, за да се запознаят с дейността на Академията за селскостопански науки на Дзянси и възможностите за взаимно сътрудничество.

Поради пандемичната обстановка от COVID-19, през 2020 и 2021 г., обменът на делегации между двете страни бяха прекъснати в присъствен формат, но благодарение на цифровите технологии, проведохме редица виртуални /онлайн/ инициативи. Именно това подчертах и в началото на разговора ни – това e огромна възможност, която все още не е достатъчно използвана за задълбочаване на научно-технологичния обмен на знания и иновации между двете страни.

Как оценявате взаимодействието и какъв е приносът на  ССА в рамките на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ – участия на представители на Академията в различни форуми и събития,  както и резултатите и перспективите на това сътрудничество?

Петнадесет са съвместните проекти, реализирани в периода 2016-2022 г. заедно с китайски институти и компании, в рамките на които са осъществени и образователни дейности.

Предстои провеждането на Международна научно-практическа конференция „10 години сътрудничеството между Китай и ЦИЕ, обмен и свързаност между страните“ в Софийския университет „Св.Климент Охридски”, на 4 и 5 ноември 2022 г. Конференцията е организирана  от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Селскостопанската академия, Българската академия на науките и Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България. Селскостопанска академия ще бъде представена от водещи учени в областта на икономическите и аграрните науки. Конференцията се координира от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ. В Организационния комитет на форума, Селскостопанска академия е представена от Главния научен секретар проф. д-р Елена Тодоровска, която е и зам.-председател на Организационния комитет.

Убеден съм, че тази конференция ще допринесе за активизиране и разширяване на връзките с академичните институции в Китай и ще допринесе за създаването на съвместни екипи с добра експертиза в разработването на иновативни продукти за постигане на устойчиво земеделие в България и Китай.

Радио Китай за чужбина

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here