За Асоциацията за борба против корупцията в България

0

По инициатива на Славчо Кънчев през 2000г. е учредено дружество А. Б. К. Б. с идеална цел.То е вписано в специалния регистър за сдружения с нестопанска цел при Софийския градскисъд, фирмено отделение, на основание решение от 27. 07. 2000 г. По фирмено дело № 6989/2000г. Целта на сдружението е: Обединение на онези български граждани, които оценяват социалната важност на борбата против корупционната практика и координиране на техните усилия с цел ограничаването й. А. Б. К. Б. е учредена за неопределенсрок.

Асоциацията се представля от председателя на Управителния съвет Славчо Кънчев Пеевски.

Асоциацията за борба против корупцията в България, на основани е чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяван на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието на Република България  под №20031125004.

Сдружението осъществява целта си, като:

 1. Запознава българската общественост със световните стандарти за директни, индиректни, превантивни и оздравителни методи за борба против корупцията;
 2. Създава работни групи от квалифицирани специалисти по профили за проучване, сравняване на съвременния световен опит в нормативната антикорупционна уредба с българския такъв и изготвяне на съответни препоръки към държавните и обществените органи на Република България;
 3. Предприема инициативи, съставя програми и извършва мероприятия  за антикорупционно въздействие в различните сфери на социума;
 4. Стимулира и спомага на държавните и обществените организации, които в своята дейност имат регламентирани задължения за борба против корупцията;
 5. Извършва антикорупционно информационно захранване на различни институции при поискване;
 6. Организира международни срещи, симпозиуми и конференции на теми или подтеми, свързани с борбата против корупцията;
 7. Извършва и други дейности, позволени от законите на страната;
 8. Асоциацията не се занимава с политическа дейност.

По-важни мероприятия, извършени от Асоциацията за борба против корупцията в България, от нейното основаване досега, са:

 1. Безплатното разпространение през 2000г. сред държавните институции в Република България на монографията на Групата на Световната банка „Борбата против корупцията: сравнителен преглед на избрани правни аспекти на държавната практика и важни международни инициативи“, автори „Офосу-Амаа, Паати; Супраманиен, Радж; Упрети, Кишор; Вашингтон, 1999 г. Преводът, отпечатването и безплатното разпространение на изданието е извършено изцяло със собствени средства на Славчо Кънчев;
 2. Регулярни социологически проучвания, извършвани сред пълнолетното българско население за оценяване на перцепционните индекси на корупцията спрямо различните социални и професионални сфери;
 3. Запознаване на българската общественост със световните стандарти за директни и индиректни, превантивни и оздравителни методи за борба против корупцията, извършвано посредством редовни медийни изяви по различните телевизионни канали на председателя на УС на А. Б. К. Б., както и чрез публикуването в печатните средства за масови комуникации на повече от сто статии, тематично свързани с антикорупционното противопоставяне;
 4. Антикорупционно информационно захранване на прокуратурата на Република България относно отделни случаи на евентуални корупционни практики, а именно:
 • Сигнал № 33208/2006 І. по описа на деловодството на Върховна касационна прокуратура (ВКП) за извършване на закононарушения в дейността на ДКЕВР;
 • Сигнал № 13445/2009 г. по описа на деловодството на ВКП за незаконно въвеждане на лицата Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок, в качеството им на наследници на цар Борис ІІІ, както и на останалите родственици на цар Фердинанд, във владение на гори и земи от горския фонд в Република България, както и конкретно на имението „Врана“;
 • Сигнал № 66012/2010 г. по описа на деловодството на ВКП за изготвяне на болнични листове с невярно съдържание на името на Калина Илиева – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Сигнал № 10538/2011 г. за извършен превод от министър на НДСВ на бюджетни средства в негова лична сметка;
 • Сигнал № 13830/2011 г. по описа на деловодството на ВКП за корупционни практики, свързани с членове на Върховния съдебен съвет;
 • Сигнал № 13830/2011 г. по описа на деловодството на ВКП за корупционни практики, свързани с членове на Върховния съдебен съвет;
 • Сигнал № 11731/2011 г. по описа на деловодството на ВКП за престъпления, извършени от лицата Делян Пеевски и Ирена Кръстева;
 • Сигнал № 2956/2014 г. по описа на деловодството на ВКП за закононарушения при извършването на тръжна процедура „Изработване и доставка на униформено представително теренно облекло за всички работещи в държавни горски предприятия“, спечелена от „Аполо“ ООД, собственост на Веска и Николай Цветанови.

А. Б. К. Б. от самото си създаване разглежда интензивността на корупционните практики в България като пряко и неотменно следствие от степента на функционирането на хибридната демокрация, тоест от съчетаването на пряката и представителната демокрация. Колкото е по-високо реалното наличие на пряката демокрация, толкова по-ниски са показателите за корупционните практики.

А. Б. К. Б. извършва разпространение на информация и излага тематични изследвания, предложения до държавните институции и спомага за мотивиране на българските граждани за по-активно участие в противодействието на корупционните практики и посредством своята уебстраница на адрес: http://www.no-corruption.info.

Като продължава дейността си за разкриване на злоупотреби с обществен финансов ресурс, изразходван по тръжни птоцедури, Асоциацията за борба с корупцията в България продължава своите усилия за имплементиране на доказани добри чуждестранни практики, както и на собствени теоретични разработки за превенция, минимизиране и контрол върху корупционните практики в България.

В по-нататъшната си дейност Асоциацията за борба против корупцията в България ще продължава да полага усилия в рамките на закона за осъществяване на своята уставна цел.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here