Национален занаятчийски форум в Троян

0
[pullquote align=”right”]„Нека вашата кауза стане държавна политика“ беше пожеланието на председателя на общинския съвет на Троян – Николай Тодоров.[/pullquote] Национален занаятчийски форум, състоял се в края на м.април в с.Орешак, община Троян, прие методически наръчник за въвеждане на занаятчийско обучение за младежи от социално уязвими групи и обедини усилията за тяхната професионална квалификация. В двудневния форум участваха представители на различни институции от национално и местно ниво и повече от 70 занаятчии от цялата страна.

Pano-v2kor[dropcap style=”flat”]В[/dropcap] емоционалното си и силно мотивирано представяне на проекта Мая Кръстева изтъкна шанса на младежи от социални институции, от домове за младежи без родителска грижа и на младежи с ниско образование да получат реализация чрез обучение в занаятчийски предприятия.
„Занаятчийството не е само някакъв вид дейност, занаятчийството е философия, поведение, мироглед и начин за новаторство, креативност и развитие. Ако с този проект и на този форум се насърчи това – значи е постигната най-важната цел – да създадем предпоставки за градеж и съзидание, като преди това сме обучили хората, които да го осъществят“, заяви в приветствието си към участниците във форума Георги Терзийски, зам.-областен управител на област Ловеч.”Нека вашата кауза стане държавна политика” пожела на участниците във Форума Николай Тодоров, председател на Общинския съвет на град Троян. Председателят на  Националната занаятчийска камара Иван Влаев, председателят на Регионалната занаятчийска камара – Ловеч Камен Кръстев също приветстваха участниците.

„Смятам, че идеята да се работи в посока въвеждане на занаятите в задължителната учебна програма на определен тип училища е много ценна”, сподели д-р Екатерина Цекова, директор на Националния политехнически музей. Според нея до 16-та годишнина на децата занаятите следва да присъстват по-активно в задължителната програма на всички училища и да се упражняват и със съдействието на музеи, и в ателиетата на занаятчии. „Знаене, можене и правене” – заедно са най-добрият начин младите хора да се приучат на труд и то – труд, който създава красота и пази традициите на българския бит. А чрез него се създават и социални умения за младите хора, които имат нужда от втори шанс. Занаятчийският труд възпитава и в морални добродетели. Д-р Цекова посочи възможността за случая да се ползват и програмите, които Министерство на образованието и науката подготвя към предстоящата нова учебна година. Става дума за програми според новия закон за предучилищното и училищно образование, за които има финансиране, а се очаква и допълнително такова. Според нея, тъй като се обмисля в тези програми да се осъществят повече инициативи с музеите,  по подобен начин може да се организират и учебни програми със занаятчиите по места.

Така бе постигната една от основните цели на проекта „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“ – привличане на обществена подкрепа за каузата – професионална квалификация и реинтеграция на млади хора в неравностойно социално положение, отпаднали от образователната система.

Допълнителна информация може да се намери на адрес www.fabrikata.eu и www.ngogrants.bg.

Проектът „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Регионалния ресурсен център за култура „фабриКата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here