ОНЛАЙН ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИИ

0

Нова магистърска програма по ОНЛАЙН ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИИ при Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Ръководител на програмата доц. д-р Грета Дерменджиева (e-mail: greta_dermendjieva@yahoo.com)

11[col2]Цел на програмата: Основната академична цел на магистърската програма Онлайн журналистика и медии (за неспециалисти) е да подготви студентите за журналистическа дейност в онлайн медии и да им даде базисни знания в областта на журналистиката като цяло, но най-вече да ги въведе в спецификата на журналистическата практика в Интернет-базираните медии.[/col2]

Задължителните и избираемите дисциплини, включени в учебния план на магистърската програма, обхващат съществени аспекти от процеса на създаване на онлайн медиен продукт: умело боравене с дигитална информация, познаване спецификата на журналистическия текст за онлайн медия, критично осмисляне на журналистическо съдържание в уеб пространството, спазване на правните и етичните норми в онлайн журналистиката и др. В цикъла от теоретични дисциплини се разглеждат и анализират същността и особеностите на традиционната и онлайн журналистиката с фокус върху новите медии в глобализирания свят. Практическата работа със студентите е насочена към овладяване на умения за пълноценно и ефективно създаване на разнообразни онлайн медийни продукти.

Специализираната семестриална подготовка и разработването на магистърска теза от студентите по „Онлайн журналистика и медии” ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще създаде стабилна основа за професионалната им реализация в онлайн медии. Най-общо, завършилите магистърската програма могат да заемат журналистически длъжности в различни нови медии и да се реализират като автори и редактори в онлайн вестници, онлайн радио, уеб телевизия, онлайн информационни агенции и сайтове на медии.

Условия на прием: В магистърската програма по онлайн журналистика и медии могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите Книгоиздаване и Връзки с обществеността на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Форма на прием:

1. държавна поръчка – писмен изпит. От кандидатите за държавна поръчка се очаква да покажат познания по актуални проблеми в областта на масмедиите, публичната комуникация и издателските практики, както и умения за аналитичното им обсъждане – 2 бр. (изпит на 10.02.2014 г. от 9:00 ч.).

2. платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“) – 40 бр.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Задочно обучение 3 семестъра с летен прием

 

Първи семестър

Онлайн журналистика – доц. д-р Грета Дерменджиева

Теория на журналистиката и медиите – доц. д-р Мария Попова

Журналистически жанрове в традиционни и онлайн медии – проф. д-р Тотка Монова

Глобализация и нови медии – доц. д-р Лилия Райчева

Информационни сайтове – гл. ас. д-р Жана Попова

Онлайн вестници (практикум) – Иван Бакалов

Избираеми дисциплини

Лайфстайл онлайн медии – Биляна Божилова

Интерактивна комуникация – гл. ас. Иво Пиперков

 

Втори семестър

Медиен разказ – проф. дсн Снежана Попова

Графичен дизайн – доц. д-р Веселина Вълканова

Езикът в интернет – доц. д-р Андреана Ефтимова

Професионално писане за онлайн медии – д-р Росица Славова

Икономика на новите медии – проф. дсн Петранка Филева

Онлайн радио и подкаст съдържание (практикум) – гл. ас. д-р Лъчезар Точев

Избираеми дисциплини

Звукът в онлайн медиите – доц. д-р Венцислав Димов

Сайтове за култура – гл. ас. д-р Юлия Йорданова, гл. ас. Марин Бодаков

Интерактивност и дистрибуция на онлайн издание – д-р Ивайло Йошков

 

Трети семестър

Алтернативни медии и гражданска журналистика – доц. д-р Орлин Спасов

Медийно право (за онлайн журналисти) – проф. дпн Нели Огнянова

Етика в Интернет – доц. д-р Вяра Ангелова

Електронен пъблик рилейшънс – гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

Агенционна журналистика в Интернет – д-р Светослав Терзиев

Уеб телевизия (практикум) – Т. Тасева

Избираеми дисциплини

Уеб дизайн – Росен Тодоровски

Дигитален монтаж – инж. д-р Иванка Вълова

Обработка на изображения и уеб публикуване – Антоан Божинов

Разработване на магистърска теза

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here