Фотоизложба за българските арменци събра елитна публика в РКИЦ

0
[dropcap style=”flat”]С[/dropcap] медал „Аршил Горки” бе удо­сто­ена фото­репор­тер­ката Мари Къна­лян, която откри само­сто­я­телна изложба в залите на РКИЦ.

_MG_4424

Под­на­сяйки висо­кото отли­чие, Н.Пр. Арсен Схоян, посла­ни­кът на Арме­ния у нас, изтъкна големия при­нос за г-жа Къна­лян за попу­ля­ри­зи­ра­нето на армен­ските цен­но­сти в духов­ния живот на Бълга­рия, за изграж­да­нето на мостове между държа­вите. Изклю­чи­телно висока оценка за излож­бата и за рабо­тата на Мари Къна­лян даде и г-жа Хермине Наг­да­лян, зам.-председател на Наци­о­нал­ното събра­ние на Арме­ния, която гостува у нас. „Поводът за излож­бата е чества­нето на 100-годишнината от армен­ския гено­цид — съби­тие, което до голяма степен пред­опре­деля и про­яв­ле­ни­ята на теро­ризъм в наши дни. Дано при­мерът от исто­ри­ята послужи на всички, за да не се допус­кат подобни съби­тия в наше време”, каза г-жа Нагдалян.

„По сле­дите на 24 април” — под това загла­вие Мари Къна­лян излага фотоси, които отра­зя­ват раз­но­об­разни аспекти от живота на армен­ското малцин­ство у нас. Иван Вър­ба­нов, гла­вен сек­ре­тар на СБЖ, поздрави фото­репор­тер­ката, като под­черта не само про­фе­си­о­нал­ните й каче­ства, но и пози­тив­ната й нагласа към света, която я прави желан и тър­сен събе­сед­ник и сътруд­ник в жур­на­ли­сти­че­с­ката общ­ност у нас.

С пес­ните си, посве­тени на Арме­ния, Хайгашот Ага­сян вдигна гра­дуса на настро­е­ни­ето и на живо показа, че арменци и българи винаги са откри­вали допирни при­я­тел­ски точки в духов­ното общуване.

Ели­ана Митова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here