Новоучредената Българска асоциация по Боуен терапия с първо общо събрание

0

Първото общо събрание на Българската асоциация по Боуен терапия е вече факт. На 23 май зала А1 на Националната Спортна Академия посрещна ентусиазираните първи членове на българското Боуен общество. За по-малко от месец 91 души подадоха формуляри за присъединяване, а 81 от тях образуваха първия общ кворум на Асоциацията.

Лично присъстваха на събитието 67 души, а 14 изпратиха своите пълномощни за представителство. Съгласно Устава на Асоциацията, 58  човека формираха кворума на пълноправните членове с право на глас.

Към 23.05.2015г, 89% от членската маса на БАБТ участва в обсъждането на подготвените от УС материали за приемане, а решенията бяха вземани с кворум от 72% / 58:81/

Дневният ред като за първо Общо събрание включи множество теми – от отчетни такива, през парливата за размера на членския внос до ключовите, като стратегия за развитие на Асоциацията, етичния кодекс на Боуен терапевтите и контрола върху дейността на Управителния съвет.

Изключително удовлетворяващ е фактът, че първите три точки от дневния ред на събранието, а именно :

  • Отчета на УС за дейността му от датата на регистрацията в началото на годината до датата на събранието,
  • Отчета на УС за извършените разходи по регистрацията на Асоциацията, както и
  • Стратегията за нейното развитие,изработена от УС

бяха приети с гласовете на абсолютно всички присъстващи с право на глас – 58!

Обект на сериозно обсъждане стана Рамковият бюджет на Асоциацията. Той бе приет с 50 гласа „за”.

Както се и очакваше, най-голямо внимание предизвика темата за размера на годишния членски внос на членовете на БАБТ. Бяха направени много, дори и взаимно изключващи се предложения. В крайна сметка приетото решение показа зрелостта на участниците в кворума.

След мотивираното предложение на председателя на Асоциацията, г-н Георги Илчев, Общото събрание с 57 гласа „за“ и 1 въздържал се избра следните колеги за състав на Контролния съвет:

  • ИВО  ИЛИЕВ  –  председател на Контролния съвет
  • МАРТИН  ДОБРЕВ –  секретар
  • ПЛАМЕН  ПРОДАНОВ –  член

Етичната комисия към БАБТ  бе утвърдена с 55 гласа „за“ в следния състав:

  • РУМЕН  БАНГИЕВ –  председател на ЕТИЧНАТА  КОМИСИЯ
  • РАДОСЛАВА  АТАНАСОВА – секретар
  • Д-р МИТКО  МИТЕВ –  член

На добър час на новоучредената Българска Асоциация по Боуен Терапия!

Успех в делата на нейния Управителен съвет, Контролен съвет, Етична комисия и всички специалисти практикуващи Боуен терапия!

Оригиналната техника Боуен, практикуващите  я  в България, както и българските пациенти възлагат много надежди към БАБТ за нейното популяризиране, обществено признание и най вече принос в подобряване здравното състояние на населението.

Гергана Цветанова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here